Qingdao Jiaxing Metal Products Co., Ltd.

directory#080322
Qingdao Jiaxing Metal Products Co., Ltd.
importer, distributor, trading company of steel/metal and related products/machinery in CHINA
Jiaxing Factory, Huangshan Industrial Park New Huangdao District (Jiaonan), 266400 Qingdao ,120
+86 532 8519 ****
+86 532 85198868
www.qdjiaxing.com
qingdaojia****@126.com

3078
http://www.marketentry.asia
http://www.marketentry.asia/distributor-search.html
http://www.marketentry.asia/retail-customer-acquisition.html
http://www.marketentry.asia/marketability-analysis.html
http://www.marketentry.asia/branch-and-showroom-launch.html
http://www.marketentry.asia/contact.html